فرم ثبت شکایت

مشخصات فردشاکی:
مشخصات بیمار:
ازکدامیک ازمواردزیرشکایت دارید:
تاریخ وفوع حادثه موردشکایت :

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳