فراخوان جذب مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح) برای رشته فناوری اطلاعات سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳