صورتجلسه درمانگاه هاي شبانه روزي دندانپزشکي در تاريخ۹/۴/۱۳۸۹

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳