کمیسیون ماده ۲۰

کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه درروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ رآس ساعت ۷ صیح با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم درمان وسایر اعضای کمیسیون دردفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید وتعداد ۸۵ مجوز جهت مؤسسات درمانی صادر گردید. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳