شورای دیالیز

در تاریخ ۱۵/۷/۹۵ در معاونت درمان جلسه ای توسط گروه مدیریت بیماری ها و پیوند اعضاء در راستای بهبود کیفیت دیالیز استان و یکسان سازی مراکز، با اعضای شورای دیالیز استان که متشکل از تعدادی از نفرولوژیست ها و سرپرستاران و مربیان دیالیز بود برگزار شد. در این جلسه به بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل پرداخته شد و در این راستا مصوباتی مقرر گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳