سومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰استانی سال ۹۶

سومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰استانی سال ۹۶ ساعت ۱۱صبح روزشنبه مورخ ۹۶/۴/۳ باحضور اعضادرسالن کتابخانه ی معاونت درمان تشکیل گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳