سایر معیارهای ساختمانی جهت ساخت درمانگاههای دندانپزشکی بر طبق دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳