سایر(حاکمیت بالینی)

پروتکل ارجاع بیماران سرپایی

شیوه نامه رضایت سنجی بیماران

رضایت مندی ،احساس یا نگرش بیماران نسبت به بیمارستان و خدمات ارایه شده به آنها می باشد و یکی از هدفهای اصلی هر سازمان ،جلب رضایت مشتریان و خدمت گیرندگان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب مطلوب است .

اشتراک در سایر(حاکمیت بالینی)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳