راهنمای کشوری بیمارستانی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادرا وابست به مواد مخدر

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳