راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ماهه(سال ۱۳۹۶)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳