جلسه هماهنگی نحوه تکمیل چک لیست ها ی ایمنی همیار درمان

جلسه هماهنگی نحوه تکمیل چک لیست ها ی ایمنی همیار درمان با سرگروه های قطب و هماهنگی نهایی تاریخ بازدید های تیر ماه در تاریخ ۱۰/۴/۹۶ در سالن کنفرانس معاونت درمان تشکیل شد. در این جلسه اقای دکتر گلزاری و خانم مسعودیان در خصوص نحوه تکمیل چک لیست ها ی ایمنی همیار درمان و دستورالعمل های مرتبط نکاتی را مطرح نمودند .سپس برنامه ی بازدید تیر ماه همیار درمان جهت ابلاغ به مراکز توسطخانم دکتر مرتضوی نهایی شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳