جلسه برنامه ریزی انجام دیالیز مهمانان نوروزی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ در معاونت درمان جلسه ای در راستای برنامه ریزی جهت انجام دیالیز مهمانان نوروزی، توسط گروه مدیریت بیماری ها و پیوند اعضاء با حضور سرپرستاران بخش دیالیز شهر اصفهان برگزار شد. در این جلسه برنامه ریزی جهت انجام دیالیز مهمانان نوروزی انجام شد و در این راستا مصوباتی مقرر گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳