جلسه شوراي درمان

شورای درمانجلسه شوراي درمان در روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ با حضور معاون درمان، مدير نظارت و اعتباربخشي

و صدور پروانه و ساير اعضاء با تصويب نه مصوبه برگزار گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳