جلسه ارتقاء خدمات بخشهای همودیالیز استان

hemodiyalizظهرروزدوشنبه ۱۰مهر ماه جلسه ای درخصوص ارتقاءخدمات بخشهای همودیالیزباحضور تعدادی ازنفرولوژیستهای استان درسالن کتابخانه معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه معاون محترم درمان درزمینه برخی اقلام  دارویی ولوازم مصرفی بخشهای همودیالیز بامتخصصین مربوطه بحث وتبادل نظرکردند.درپایان دستورالعملی درهمین خصوص نتظیم گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳