قابل توجه کلیه بیمارستانهای دولتی ،خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ( ثبت سرطان )

لطفا  اطلاعات بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز خود را صرفا در قالب فرم اکسل تکمیل و به  (  اداره امور بیماریهای معاونت درمان /آدرس الکترونیکی : bimari_khas@mui.ac.ir) در اسرع وقت ارسال فرمایید.

فایل اکسل ثبت سرطان ۹۶ بیمارستانها

نامه معاونت درمان  ارسال شده به کلیه مراکز

نامه معاونت بهداشتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳