بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵

بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵ بر مبنای نتایج نیازسنجی آموزشی کل استان (براساس مدل ترکیبی در راستای شرح شغل و شاغل و عناوین توانمندی آموزشی ) جهت بهره برداری قابل دسترسی از طریق لینک زیر می باشد.در برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

۱)      توجه به شیوه نامه اجرای دوره های آموزشی .

۲)   برنامه ریزی آموزشی جهت کارکنان براساس گروه های هدف تعیین شده .( در صورت نیاز برگزاری دوره جهت سایر گروه ها به صورت بدون امتیاز ).

۳)    ارسال فرم های ۲۶ سه ماهه اول حداکثر تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری.

۴)     ارسال فرم های ۲۶ هم از طریق اتوماسیون اداری و هم به صورت فیزیکی.

۵)     برگزاری دوره های آموزشی پس از ارسال فرم های ۲۶ منوط به اخذ تاییدیه از این معاونت .

۶)   در صورت ارسال فرم های ۲۶ و دریافت تاییدیه از کمیته فرعی این معاونت دوره های آموزشی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه قابل برگزاری می باشد.( تاکید می گردد منوط به اخذ تاییدیه از این معاونت دوره ها قابل برگزاری می باشد).

بندهای ۳ الی ۶ صرفاً مرتبط با مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه می باشد.

بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳