برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاهها

برگزاری کمیسیون ماده 20 آزمایشگاههاکمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاهها در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ در ساعات ۱۰ الی۱۲صبح با حضور آقای دکتر مجتبی رحیمی معاون محترم درمان ،آقای دکتر محمد شماس اصفهانی مدیر محترم درمان ...

خانم دکتر پریسا رضائی رئیس انجمن متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی،خانم دکتر دیانا طاهری عضو هیئت علمی، آقای دکتر حسن تمیزی فر نماینده انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی،آقای دکتر مجتبی بزرگی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، آقای دکتر محمد حسن بقائی نماینده آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی و خانم نسرین احمدی رئیس اداره امور آزمایشگاهها در معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳