برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، معاون فنی معاونت بهداشتی، اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی، پزشکان و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. در این کمیته پس از ارائه و بررسی گزارش مربوطه، پیرامون عوامل قابل اجتناب مرگ مادران و راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی مادران در مراکز بهداشتی و درمانی بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳