برگزاری اولین کمیته خطا و خطر

با توجه به اهمیت ارتقاء ارائه خدمات و کاهش خطاهای مراقبتب درمانی در مراکز و اصلاح فرایندهای درمانی مراقبتی ،اولین کمیته خطا و خطر معاونت درمان در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲ با حضور قائم مقام محترم معاونت درمان و مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی،مدیریت نظارت ،اعتبار بخشی و صدور پروانه ها ،روسای ادارات حاکمیت بالینی و سلامت مادر و کودک ،پزشکان معتمد متخصص و تیم درمانی مرتبط به پرونده مورد بررسی ،تشکیل شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳