برگزاري سومين جلسه كميته منطقه اي و آگونیست و چهارمین کمیته نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواداستان

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳