بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امین

omor-logoبه منظور ارتقا سطح خدمات به بیماران همودیالیز ،جلسه اي با حضور رییس مدیر و مدیر خدمات پرستاری مرکز امین صبح روز دوشنبه

از ساعت ۱۵/۱۱الي۳۰/۱۲دردفترمدیریت امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان برگزار گرديد.
 
amin

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳