بخش همودیالیز مراکز نور وعلی اصغر(ع)

khorshidبه منظور ارتقا سطح خدمات به بیماران همودیالیز ،جلسه اي با حضور مدیر و مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر(ع) صبح روز دوشنبه

از ساعت ۳۰/۱۰ الي ۱۵/۱۱ در دفتر مدیریت امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان برگزار گرديد.
 
 
1111khorshid

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳