بازدید معاون درمان دانشگاه از ۶ بیمارستان تابعه دانشگاه

در ادامه بازدیدهای میدانی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر سیدمرتضی حیدری   معاون درمان دانشگاه ،سوم آذرماه ۱۴۰۰ از بیمارستانهای  منطقه غرب اصفهان (حضرت رسول اکرم فریدونشهر ،شهیدرجایی داران ،فاطمیه خوانسار ،امام حسین گلپایگان ،بوعلی چادگان و بهنیا تیران )بازدید وضمن شنیدن و بررسی مشکلات  این مراکز   از زحمات  شبانه روزی مدیریت و پرسنل درطی دوران شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی نمودند  ...در حاشیه این بازدیدها از چند بیمار بستری عیادت و دلجویی کردند ..

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳