امورفرهنگی

مسؤل امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی : دکتر شهین مرتجی

 

مدرک تحصیلی : لیسانس _آمار ریاضی ،

 

فوق لیسانس _مدیریت پرسنل ،اداری ،صنعتی (M.P.M)

 

دارای دکترای مدیریت بیمارستانی (PH.D)    

 

محل اخذمدرک : کشور هندوستان ،دانشگاه پونا  

 

پست سازمانی : کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

 سمت : مسؤل امور فرهنگی معاونت درمان                        

           

 مدرس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی 

                      

 نماینده امور بانوان در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    

 

 

 

           

اشتراک در امورفرهنگی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳