اعمال جراحی مجاز در مراکز جراحی محدود و سرپایی

فهرست نهایی اعمال جراحی مجاز در مراکز جراحی محدود و سرپایی در اجرای ماده ۳۹ آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود، فهرست نهایی اقدامات تشخیصی و اعمال جراحی مجاز و همچنین شرایط عمومی پذیرش بیماران در این مراکز به توشیح مقام عالی وزارت اعلام گردید.دریافت فایل

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳