اطلاعات شهرستان های استان اصفهان ویژه انتخاب محل انجام خدمات مورد تعهد پزشکان متخصص مشمول تعهدات قانونی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳