ابلاغ نسخه بازنگری شده پروتکل خدمات پایه مددکاری

ابلاغ نسخه بازنگری  پروتکل جامع خدمات مددکاری اجتماعی جهت اجرا در کلیه مراکز درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳