آیین نامه هاودستورالعملهای اداره مامایی وسلامت مادروکودک

استانداردهای بخش زایمان از کتاب استانداردهای برنامه ریزی وطراحی بیمارستان ایمن

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و با توجه به اینکه یکی از الزامات دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی اصلاح و خوشایندسازی ساختار فیزیکی بخش های بلوک زایمان می باشد جهت دریافت فایل مربوط به استانداردهای بخش زایمان از کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

اشتراک در آیین نامه هاودستورالعملهای اداره مامایی وسلامت مادروکودک

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳