آئین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳