« پروتکل استفاده پیشگرانه از محلول آنتی سپتیک و آنتی کوآگولانت تارولاک درLOCKکاتترهای همودیالیز مزمن

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳