معرفی گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

نام ونام خانوادگی : شهربانو مظاهری

سمت : رییس گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی

شرح وظایف:

-تامین نیروی انسانی پزشکی در مراکز درمانی استان

- جذب وتوزیع مناسب نیروهای مشمول تعهدات قانونی خدمت  ضریب کا (متخصص،فوق تخصص)

-جذب و توزیع نیروهای پزشکی عمومی و متخصص در قالب قرارداد نظام نوین بیمارستان ها

- برنامه ریزی و اجرای کلیه مراحل صدور پایان تعهدات ضریب کا

-هماهنگی با معاونت درمان وزارت متبوع در اولویت بندی نیازهای استان

-پیگیری رسیدگی به تخلفات و همچنین شکایات مطروحه از متخصصین

-هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل مقیمی پزشکان در مراکز آموزشی-درمانی

-هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته

 

شماره تماس :۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی:۲۸۴

آدرس پست الکترونیکی:

 

 

 

نام ونام خانوادگی : نیلوفر نیری

سمت : کارشناس توزیع و نگهداشت نیروهای تخصصی و فوق تخصصی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرح وظایف: تعهدات ضریب کا نیروهای تخصصی و فوق تخصصی

شماره تماس :۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی:۲۸۴

آدرس پست الکترونیکی:medcme@mui.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی : راضیه جعفری

سمت : کارشناس گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شرح وظایف:امور قراردادها ی متخصصین و برنامه مقیمی

شماره تماس :۰۳۱۳۶۶۱۹۶۶۱  

شماره داخلی: ۲۸۴

آدرس پست الکترونیکی:raz2277@yahoo.com

 

 

نام ونام خانوادگی :  زهره امامی

سمت :  کارشناس واحد توزیع و نگهداشت نیروهای تخصصی و فوق تخصصی

مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم حسابداری

شرح وظایف:  امور قراردادهای پزشکان عمومی –  طرح یکماهه دستیاری –  برنامه ماندگاری پزشکان

شماره تماس :  ۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی: ۲۸۴

آدرس پست الکترونیکی:    -

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳