اداره امور آزمایشگاهها

Approach to Parenteral Nutrition Topic 9

کارگاههای ازمایشگاهها

فعالیت آزمایشگاهها در شب

فعالیت آزمایشگاهها در شب

دوره آموزشی یک روزه

آزمایشگاه - مشاوره

اشتراک در اداره امور آزمایشگاهها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳