سایر بخش ها

GLP

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی

فهرست مستندات

راهنمای تدوین دستورالعمل فنی

چک لیستهای ممیزی

الزامات ویژه بخش آسیب شناسی

الزامات ایمنی در بخش آسیب شناسی

مجوز آزمایشهای طب کار

آزمایشگاه و مشاوره

صفحه‌ها

اشتراک در سایر بخش ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳