سایر بخش ها

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی

فهرست مستندات

راهنمای تدوین دستورالعمل فنی

چک لیستهای ممیزی

الزامات ویژه بخش آسیب شناسی

الزامات ایمنی در بخش آسیب شناسی

مجوز آزمایشهای طب کار

آزمایشگاه و مشاوره

صفحه‌ها

اشتراک در سایر بخش ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳