سایر بخش ها

فهرست مستندات

راهنمای تدوین دستورالعمل فنی

چک لیستهای ممیزی

الزامات ویژه بخش آسیب شناسی

الزامات ایمنی در بخش آسیب شناسی

مجوز آزمایشهای طب کار

آزمایشگاه و مشاوره

صفحه‌ها

اشتراک در سایر بخش ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳