سایر بخش ها

پایش آزمایشگاه های تشخیص مالاریا به وسیله چک لیست مبتنی بر دستورالعمل

قابل توجه کلیه مسئولین فنی محترم آزمایشگاه های تشخیص طبی جهت دریافت نامه ارسالی وزارت متبوع، دستورالعمل اجرایی و چک لیست مربوط  به شناسایی موارد عدم انطباق در امر تشخیص میکروسکوپی مالاریا به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

حمل و نقل فراورده های خونی

جهت دریافت دستورالعمل اداره کل انتقال خون استان اصفهان در ار تباط با حمل و نقل فرآورده های خونی به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

دستورالعمل و راهنمای روش استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني (آخرین ویرایش)

جهت دریافت دستورالعمل و راهنمای انتقال امن و ایمن نمونه های عفونی، مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

طرح تحول نظام سلامت

چک لیست طرح تحول سلامت و کلیه اطلاعیه ها و دستورالعمل های مرتبط به پیوست جهت اطلاع ارائه می گردد. جهت دریافت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در سال ۱۳۹۷ جهت استحضار ارائه می گردد. جهت دریافت به ادامه مطلب مراجه نمایید.

چک لیست آزمایش IHC (کانسر برست)

مسئولین فنی محترم آزمایشگاه تشخیص طبی:

چک لیست آزمایش IHC (کانسر برست) جهت خود اظهاری ارائه میگردد. لازم به ذکر می باشد در صورت انجام آزمایش فوق، چک لیست مربوطه را تکمیل و به اداره امور آزمایشگاهها ارسال نمایید.

فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت فایل منابع به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت فایل منابع به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی ابلاغ شده از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در سایر بخش ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳