اعتبار بخشی بیمارستان ها

دریافت فایل های پیوست راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، برای دریافت فایل های پیوست راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت فایل های پیوست تکمیلی اعتبار بخشی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی برای دریافت فایل های پیوست تکمیلی اعتبار بخشی ، سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ که از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوع اعلام گردیده است، به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

دریافت فایل های اعتباربخشی (اکسل) مربوط به خودارزیابی بیمارستانها

قابل توجه کلیه مراکز درمانی برای دریافت فایل های اعتباربخشی (اکسل) مربوط به خودارزیابی بیمارستانها در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ که از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوع اعلام گردیده است، به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

خط مشی ها و روش های انجام کار و برنامه ارتقاء سلامت

دوره آموزشی «خط مشی ها و روش های انجام کار و برنامه ارتقاء سلامت»؛ توسط سرکار خانم دکتر طباطبایی و جناب آقای دکتر گلزاری

صفحه‌ها

اشتراک در اعتبار بخشی بیمارستان ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳