اعتبار بخشی بیمارستان ها

فایل آموزشی دوره اعتباربخشی

جهت دریافت فایل های دوره آموزشی اعتباربخشی محورهای بهبود کیفیت ، مدیریت خطرحوادث و بلایا و مدیریت خطا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵

نسخه نهایی ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان در سال ۱۳۹۵ که به تأیید و توشیح مقام عالی وزارت رسیده است به انضمام کتاب واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران پیرو مکاتبه شماره ۳۵۳۰/۷/۱۲/پ مورخ ۲۲/۴/۹۵ معاون محترم درمان جهت اجرا به کلیه بیمارستان های استان ابلاغ گردید.برای دریافت فایل نسخه نهایی ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان در سال ۱۳۹۵ و کتاب واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

قابل توجه کلیه بیمارستانهای استان

نسخه پیش نویس استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستان های ایران «غیر قابل استناد» جهت نظر سنجی مراکز درمانی استان

دریافت فایل

دریافت فایل های جدید راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و ارزیابان اعتباربخشی، برای دریافت فایل های جدید راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت فایل های جدید اکسل راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و ارزیابان اعتباربخشی، برای دریافت فایل های جدید اکسل راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت فایل های پیوست راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، برای دریافت فایل های پیوست راهنماهای ارزیابی اعتباربخشی سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت فایل های پیوست تکمیلی اعتبار بخشی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی برای دریافت فایل های پیوست تکمیلی اعتبار بخشی ، سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ که از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوع اعلام گردیده است، به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

دریافت فایل های اعتباربخشی (اکسل) مربوط به خودارزیابی بیمارستانها

قابل توجه کلیه مراکز درمانی برای دریافت فایل های اعتباربخشی (اکسل) مربوط به خودارزیابی بیمارستانها در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ که از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوع اعلام گردیده است، به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

خط مشی ها و روش های انجام کار و برنامه ارتقاء سلامت

دوره آموزشی «خط مشی ها و روش های انجام کار و برنامه ارتقاء سلامت»؛ توسط سرکار خانم دکتر طباطبایی و جناب آقای دکتر گلزاری

صفحه‌ها

اشتراک در اعتبار بخشی بیمارستان ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳