نظارت بر خدمات بستری

ارزیابی عملکرد پزشکان متخصص

HIS

ایمنی بیماران

اصول ایمنی در برابر آتش سوزی

بررسی مسائیل بهداشتی بیمارستان

صفحه‌ها

اشتراک در نظارت بر خدمات بستری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳