اخبارآزمایشگاهی

شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و نحوه انجام آن به طور صحیح

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص لزوم شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و نحوه انجام آن به طور صحیح جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

غیر قابل مصرف بودن آنتی سرم گروه خونی A تولید شرکت سیناژن

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام غیر قابل مصرف بودن آنتی سرم گروه خونی A تولید شرکت سیناژن  جهت اطلاع ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اعلام استفاده از پودر دکستروز منوهیدرات شرکت دکستروز ایران جهت تحمل گلوکز

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی:

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام تائیدیه استفاده از پودر دکستروز منوهیدرات شرکت دکستروز ایران جهت انجام تست تحمل گلوکز، برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اعلام جانشین موقت در زمان مرخصی مسئول فنی آزمایشگاه

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

با توجه به نامه آزمایشگاه مرجع سلامت، مسئول فنی موظف است حداقل یک ماه قبل از مرخصی، جانشین موقت واجد شرایط را به این معاونت معرفی نمایید تا مراتب به سازمانهای بیمه گر و آزمایشگاه مرجع سلامت اطلاع رسانی گردد. جهت دریافت نامه آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پروانه ساخت جعلی توسط شرکت طاها پژوهش

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص پروانه ساخت جعلی لوله های یکبار مصرف حاوی مواد ضد انعقاد جهت انجام آزمایش CBC توسط شرکت طاها پژوهش جهت اطلاع ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تولید و عرضه آنتی بادی منوکلونال ضد مولکول CD4 انسانی

به پیوست نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تولید و عرضه آنتی بادی منوکلونال ضد مولکول CD4 انسانی جهت اطلاع ارائه می گردد . جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳