اخبارآزمایشگاهی

مشکلات کیت تروپونین شرکت نانو مهر

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست اطلاعیه مهم مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص مشکلات کیت تروپونین شرکت نانو مهر جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان الزهرا

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان الزهرا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

اعلام مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست اطلاعیه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دستورالعمل تضمین کیفیت اندازه گیری سطح خونی سرب در آزمایشگاههای بالینی

به پیوست دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تضمین کیفیت اندازه گیری سطح خونی سرب در آزمایشگاههای بالینی با استفاده از دستگاه جذب اتمی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت دستورالعمل مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

ارسال نمونه به خارج از کشور

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص ارسال نمونه به خارج از کشور جهت آگاهی و اقدام ایفاد می گردد. لذا چنانچه آزمایشگاهی نمونه ارسال می نماید و یا متقاضی آن می باشد؛ مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم اولیه درخواست ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور اقدام و به این معاونت ارائه نماید. جهت دریافت نامه ها و فرم مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳