اخبارآزمایشگاهی

الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در ازمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت در برگه جواب بیمار جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه و همچنین دستورالعمل و فهرست کیتهای الایزای مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده

مسئولین فنی محترم آزمایشگاه تشخیص طبی:

نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه فوق به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر شرکت آزمایشگاههای پزشکی در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به صورت سه نوبت در سال جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

درخواست جمع آوری کیت غیر مجاز free Estriol

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص درخواست جمع آوری کیت غیر مجاز free  Estriol محصول کمپانی (RD (ratio diagnostics  جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. 

برنامه کشوری ساماندهی غربالگری سندرم داون

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اجرای برنامه کشوری ساماندهی غربالگری سندرم داون جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. ضروری است کلیه آزمایشگاههای متقاضی همکاری در هر سطح با مراجعه به سامانه www.screening.ir ضمن ثبت نام و دریافت کد شناسایی اطلاعات مورد درخواست درچک لیست را حداکثر تا تاریخ ۱۴/۲/۹۶  تکمیل نمایند.

اعلام مجاز بودن پودر دکستروز منوهیدرات شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان با نام تجاری حیان

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست اطلاعیه مهم مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام مجاز بودن پودر دکستروز منوهیدرات شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان با نام تجاری حیان جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳