اخبارآزمایشگاهی

کلاس آموزشی ضمن خدمت آزمایشات کامل ادرار

  کلاس آموزشی ضمن خدمت آزمایشات کامل ادرار، نحوه گزارش و موارد رد نمونه جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ ۱۳/۷/۹۶ در این معاونت برگزار گردید.
آموزشهای لازم در خصوص آنالیز میکروسکوپی ادرار و موارد رد نمونه ادراری توسط آقای دکتر البرزی منش ارائه گردید.

دستورالعمل ارسال نمونه های ازمایشگاهی به خارج از کشور

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص ارسال نمونه های ازمایشگاهی به خارج از کشور و همچنین شرایط و روند اخذ مجوز لازم برای ارسال نمونه، جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت دستورالعمل مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فعالیت شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی در حوزه درمانی و تشخیصی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی در حوزه درمانی و  تشخیصی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. 

الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در ازمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت در برگه جواب بیمار جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه و همچنین دستورالعمل و فهرست کیتهای الایزای مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده

مسئولین فنی محترم آزمایشگاه تشخیص طبی:

نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه فوق به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر شرکت آزمایشگاههای پزشکی در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به صورت سه نوبت در سال جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳