اخبار امورپروانه ها

کمیسیون ماده ۲۰ استانی

جلسه شوراي درمان

شورای درمان

جلسه شورای درمان

جلسه شورای درمان

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار امورپروانه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳