فرم ها و چک لیست ها

چک لیست پایش کلاس های آمادگی برای زایمان

به منظور دریافت فایل های چک لیست پایش کلاس های آمادگی برای زایمان  و اطلاعات تعداد مادران شرکت کننده در کلاس های آمادگی برای زایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم های بازديد شرايط استاندارد دفتر كار مامایي و مطب متخصصین زنان و زایمان

جهت دریافت فرم های بازديد شرايط استاندارد دفتر كار مامایي و مطب متخصصین زنان و زایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم ثبت مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (KMC)

جهت دریافت فرم ثبت مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (KMC) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم اطلاعات آمار زایمان متخصصین زنان و زایمان و آمار زایمان بیمارستان ها سال ۹۵

جهت دریافت فرم های اطلاعات آمار زایمان متخصصین زنان و زایمان و بیمارستان ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چک لیست کشوری پایش کلاس های آمادگی برای زایمان

جهت دریافت چک لیست کشوری پایش کلاس های آمادگی برای زایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم مرگ کودکان۵۹-۱ماهه ناشی از ناهنجاری مادرزادی

جهت دریافت پرسشنامه مرگ کودکان ۵۹- ۱ماهه ناشی از ناهنجاری مادرزادی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم سناریوی مرگ کودکان ناشی از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی

در راستای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه جهت دریافت فرم های سناریوی مرگ کودکان ناشی از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چک لیست ارزیابی بخش کودکان

در راستای ارتقاء سلامت کودکان جهت دریافت فایل چک لیست ارزیابی بخش کودکان در بیمارستان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ابزار بررسی کیفیت ارائه خدمات در بخش زایمان

جهت دریافت فایل  ابزار بررسی کیفیت ارائه خدمات در بخش زایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم های نهایی بلوک زایمان

با توجه به ابلاغ فرم های جدید بلوک زایمان، از طرف وزارت متبوع جهت دریافت نمونه فرم ها و راهنمای تکمیل آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در  فرم ها و چک لیست ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳