امورمامایی

لیست مراکز مشاوره مامایی در اصفهان

جهت دریفت لیست مراکز مشاوره مامایی در اصفهان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن- بخش بلوک زایمان

جهت دریافت فایل استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمنبلوک زایمان با قابلیت پرینت شدن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

جدول ارسال اطلاعات آمار زایمان در سال ۹۴-۹۳ مراکز درمانی

جهت دریافت فایل جدول ارسال اطلاعات آمار زایمان در سال ۹۳ و شش ماهه اول ۹۴ توسط مراکز به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

شرح وظایف مامایی

اشتراک در امورمامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳