آیین نامه پیشنهادی شورای پذیرش پیشنهادات

اشتراک در آیین نامه پیشنهادی شورای پذیرش پیشنهادات

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳