فرمهای اداره تجهیزات پزشکی

فرم آموزش کاربری تجهیزات پزشکی

شناسنامه تجهیزات

درخواست خرید

اشتراک در فرمهای اداره تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳