گزارشات مرگ مغزی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدا عضو اهدای زندگی

اهداعضو,اهدازندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

فرمهای پیوند از زنده

صفحه‌ها

اشتراک در گزارشات مرگ مغزی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳