جزوه ، پمفلت

تریاژ ESI

پروتکل تزریق پنی سیلین۲۰۰۳

جزوه آموزشی

درد چیست؟

هایپر

پیشگیری از DVT

نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها

اشتراک در جزوه ، پمفلت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳