آموزش ضمن خدمت

فرم نیازسنجی حاکمیت بالینی

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش ضمن خدمت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳