بسته های آموزشی مراکزدرمانی ومعاونت درمان

اشتراک در بسته های آموزشی مراکزدرمانی ومعاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳